ConVents vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1 Foreningens navn er ConVent.

Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Silkeborg kommune.

§ 2. Foreningens formål

Stk. 1 Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet til rollespil og lignende medier.

Stk. 2 Foreningen afholder hvert år et årligt weekend arrangement, og evt. mindre arrangementer i løbet af årene.

§ 3. Medlemskab

Stk. 1 Som medlem optages enhver, der anerkender foreningens vedtægter, betaler det fastsatte kontingent og deltager aktivt i foreningens virke.

Stk. 2 Bestyrelsen har ret til at ekskludere medlemmer, som virker til skade for foreningen.

Stk. 3 Et flertal af medlemmerne kan ved en afstemning på en generalforsamling underkende en beslutning begrundet i stk. 2.

§ 4. Kontingent

Stk. 1 Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.

§ 5. Drift

Stk. 1 Foreningens drift finansieres ved medlemskontingent samt eventuel overskud ved afholdelse af arrangementer.

§ 6. Generalforsamling

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2 Der afholdes generalforsamling en gang årligt. Generalforsamlingen afholdes senest en måned efter afholdelse af det årlige weekends-arrangement på en af bestyrelsen fastsat dato. Indkaldelse af medlemmerne – med angivelse af dagsorden og det reviderede regnskab – skal foretages skriftligt senest tre uger før generalforsamlingen.

Stk. 3 Dagsordenen på den ordinære generalforsamling er:

1. Valg af dirigent og referent som ikke må være medlem af foreningens bestyrelse.

2. Bestyrelsens beretning. – Herunder en beretning om weekendarrangementet.

3. Fremlæggelse af regnskab – Herunder fremlæggelse af weekendarrangementets regnskab.

4. Fremlæggelse af næste års budget til godkendelse.

5. Indkomne forslag.

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Valg af formand, kasserer og minimum tre bestyrelsesmedlemmer.

8. Evt.

Stk. 4 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Endelig dagsorden udsendes en uge før generalforsamlingen.

Stk. 5 Alle medlemmer har stemmeret.

Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal dog med undtagelse af vedtægtsændringer og forslag om foreningens opløsning.

Blot ét medlem ønsker det, skal afstemningen foregå skriftligt.

Ved stemmelighed foretages omvalg.

Stk. 6 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde.

§ 7. Bestyrelsen

Stk. 1 Bestyrelsen består af formand, kasserer, næstformand, sekretær og et

almindeligt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Stk. 2 Bestyrelsen er foreningens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne og varetager foreningens daglige ledelse.

Stk. 3 Alle medlemmer er valgbare til bestyrelsen.

Stk. 4 Bestyrelsens beslutninger vedtages ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 5 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når et flertal er til stede.

Stk. 6 Det er bestyrelsens opgave at udarbejde en årsberetning samt indkalde til generalforsamling en gang om året.

Stk. 7 Der afholdes bestyrelsesmøder når formanden finder det fornødent, eller hvis tre bestyrelsesmedlemmer kræver det.

§ 8. Regnskab

Stk. 1 Budgettet udarbejdes hvert år af bestyrelsen til godkendelse på generalforsamlingen.

Stk. 2 Regnskabsåret følger den årlige generalforsamling. Regnskabet underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3 Årsregnskabet skal opgøres, således som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse med de i lovgivningens til enhver tid gældende krav.

§ 9. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1 Foreningen tegnes økonomisk af formand og kasserer, hvoraf en af disse sammen med mindst et andet bestyrelsesmedlem kan indgå aftaler på foreningens vegne.

Stk. 2 Bestyrelsens medlemmer hæfter kun personligt for et tilskud, som foreningen har modtaget, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsom.

Stk. 3 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller hvis mindst halvdelen af foreningens medlemmer skriftligt begærer det.

De punkter, der ønskes behandlet, skal være angivet i begæringen og indkaldelse.

En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 30 hverdage efter begæringens modtagelse.

Stk. 2 På den ekstraordinære generalforsamling, gælder de – i § 6 – skrevne

vedtægter for generalforsamling, med mindre andet er angivet i § 10.

Stk. 3 Dagsordenen på den ekstraordinære generalforsamling er:

1. Valg af dirigent og referent som ikke må være medlem af foreningens bestyrelse.

2. Behandling af forslag fra begæringen for den ekstraordinære generalforsamling.

3. Evt.

Stk. 4 Til den ekstraordinære generalforsamling, kan der ikke indsendes forslag som beskrevet i § 6 stk. 4.

Stk. 5 På ekstraordinær generalforsamling kan der ikke gennemføres vedtægtsændringer, med undtagelse af 2. behandling for foreningens opløsning i.f. § 12 eller hvis der ved lov bliver fare for foreningens virke.

§ 11. Vedtægtsændringer

Stk. 1 Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af samtlige afgivne stemmer være for forslaget.

§ 12. Foreningens opløsning

Stk. 1 Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på to hinanden
følgende generalforsamlinger. Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsningen.

Stk. 2 Har foreningen overskud ved foreningens opløsning, fordeles dette til lokale almennyttige rollespilsaktiviteter eller –foreninger efter en beslutning truffet på den opløsende generalforsamling.

§ 13. Weekendarrangementet

Stk. 1 Kongressen omhandler rollespil, brætspil og relaterede aktiviteter og
henvender sig bredt til alle rollespilsinteresserede.

Stk. 2 Kongressen er et almennyttigt, non-profit foretagende.

Stk. 3 Som hovedansvarlig af spilkongressen er man ansvarlig overfor hele
arrangementet overfor foreningens vedtægter. Den hovedansvarlige fordeler opgaver og ansvarsområder.

Stk. 4 Kongressens hovedansvarlige og økonomiansvarlige udpeges af
ConVent’s bestyrelse.